Algemene Gebruiksvoorwaarden

laatste update op 16/10/18

Art 1 - Domein en toepassingsgebieden

Chronotruck is een expediteur en levert zijn services via dit webportaal en zijn mobiele applicatie(s). Op deze service zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als expediteur organiseert Chronotruck de zendingen van een klant (hierna de expediteur) door een vervoerdienstverlener (hierna de vervoerder) te behouden en de goede werking van de service te verzekeren. Chronotruck factureert de opdrachtgever op basis van het tarief dat wordt gehanteerd voor de genoemde services en contracten met de vervoerder die op zijn beurt de klant factureert.

Art 2 - Contractvoorwaarden

Er wordt aangegeven dat alle vervoerders die op de markt van Chronotruck zijn geregistreerd, hun diensten uitvoeren met strikte inachtneming van: i) de onderhavige voorwaarden ii) de hieronder beschreven AXA-verzekeringsovereenkomst en iii) de Algemene Standaardvervoersovereenkomst gepubliceerd door het Ministerie van Duurzame Ontwikkeling voor Frankrijk of de Europese Conventie Goederenvervoer over de weg, waarvoor een omleidingslink bij de onderhavige voorwaarden is gevoegd. In dit opzicht impliceert de aanvaarding van deze AGV door Gebruikers, Vervoerders of Klanten noodzakelijkerwijs de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van het AXA-verzekeringscontract en de Algemene Standaardvervoersovereenkomst gepubliceerd door het Ministerie van Duurzame Ontwikkeling in Frankrijk of de Europese Conventie Goederenvervoer over de weg. De rechten en plichten van de partijen die niet in deze voorwaarden zijn vastgelegd en die niet in strijd zijn met deze voorwaarden, worden derhalve beheerst door dit standaardcontract dat is uitgegeven krachtens artikel L 1432-4 van het Franse Wetboek van Vervoer en de versie die van toepassing is op de dag van het vervoer in Frankrijk of door deze Europese Conventie. De afgifte van de goederen aan de vervoerder staat gelijk met de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden en met de afstand door de klant van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden of van bijzondere voorwaarden en andere algemene voorwaarden die door hem werden afgegeven. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat elke klacht, om welke reden dan ook, zal worden behandeld op basis van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Chronotruck die van kracht zijn op de dag van verzending. De Vervoerder doet met name afstand van elke clausule die strijdig is met deze voorwaarden en in zijn leveringsbon / vrachtbrief / CMR kan voorkomen.

Chronotruck treedt op als expediteur, geregistreerd bij de DREAL, en beschikt over alle professionele wettelijke aansprakelijkheidsgaranties die hiermee overeenstemmen. Chronotruck biedt de klanten dus alle garanties die specifiek zijn voor deze activiteit, met name op het gebied van de goede uitvoering van de dienst.

Art 3 - Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

De Algemene Gebruiksvoorwaarden van de service worden ter beschikking gesteld van de Gebruikers op de Site en de Applicatie. De firma Chronotruck kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen met als doel deze aan te passen aan wijzigingen in de wet of in de Service. De gebruikers worden per e-mail en via informatie op de Site en de Applicatie op de hoogte gebracht. De Gebruiker die de Algemene Gebruiksvoorwaarden weigert, heeft geen andere keuze dan om het gebruik van de service te staken.

Art 4 - Definities

Applicatie: komt overeen met de mobiele toepassingen die beschikbaar zijn op elke elektronische terminal die toegang en gebruik van de service mogelijk maakt.

Leveringsbon / vrachtbrief / CMR : is een officieel document dat de laatste hand legt aan het contract van de door de klant gevraagde en door de vervoerder uitgevoerde dienst. De leveringsbon bevat een beschrijving van de te vervoeren goederen, de ophaal- en afleveradressen en eventuele voorbehouden die naar aanleiding van een geschil zijn ontstaan. Internationaal wordt dit formulier in een specifieke vorm opgesteld, conform de Europese Conventie Goederenvervoer over de weg (bekend als de CMR). Het staat elke Vervoerder vrij om zijn eigen leveringsbon / vrachtbrief / CMR te gebruiken, maar hij ziet af van de toepassing van elke clausule die strijdig is met deze voorwaarden die in dit document kan zijn opgenomen.

Pakket - Goederen: duidt de producten en goederen aan waarvoor een Klant het vervoer van punt A naar punt B aanvraagt.

Vrachtmakelaar: verwijst hier naar elke dienstverlener die onder eigen verantwoordelijkheid en in eigen naam de uitvoering van het vervoer van goederen organiseert en laat uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder de bepalingen van artikel L 132-1 van het Franse Wetboek van Koophandel, volgens de modaliteiten en de middelen van zijn keuze voor rekening van een opdrachtgever.

Klant: wijst de gebruiker aan die de leveringsaanvraag heeft gedaan en die de dienst met Chronotruck kan aangaan. Het kan gaan om bedrijven uit alle sectoren, maar ook om vrachtmakelaars die op zoek zijn naar onderaannemers. Het kan elke onderneming naar handelsrecht, Frans of buitenlands, betreffen die onder het Europese belastingrecht valt en die zich bij het plaatsen van een vervoersopdracht via de service moet houden aan het Franse handels- en belastingrecht.

Site: komt overeen met de website www.chronotruck.com die toegang geeft tot de services van Chronotruck.

Vervoerder: Elke onderneming die gemachtigd is om met eigen voertuigen vervoersdiensten te verrichten en die daartoe is geregistreerd bij de DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) en de Politieprefectuur van haar hoofdvestiging en die, in het kader van de service van Chronotruck, de dienst daadwerkelijk als vervoerder van de goederen verricht, met uitsluiting van elke activiteit die hij uitbesteedt.

Gebruiker: Elke onderneming die op de site van Chronotruck is ingeschreven en een aanvraag voor een transportdienst wil indienen (klant) of een transport wil uitvoeren (vervoerder). Meer in het algemeen, elk bedrijf dat gebruik maakt van de service of elke medewerker of agent van dit bedrijf die geheel of gedeeltelijk gebruik maakt van de service.

Art 5 - Toegang tot de Chronotruck-service

De inschrijving gebeurt via een formulier dat toegankelijk is op alle pagina's van de Site. De inschrijving op de Site is gratis. De Gebruiker moet een speciaal formulier invullen dat online beschikbaar is, volgens de aanwijzingen die online toegankelijk zijn, en hij moet de informatie verstrekken die nodig is voor zijn of haar identificatie. Hij moet alle verplichte velden op het formulier invullen. De Gebruiker verbindt zich ertoe om gegevens te verstrekken die waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig zijn over zijn identiteit, de identiteit van zijn bedrijf en alle informatie die in het inschrijvingsformulier wordt gevraagd. De gebruiker dient de AGV zonder enige beperking te accepteren. De Gebruiker geeft een persoonlijke en vertrouwelijke gebruikersnaam en wachtwoord door hem zelf gekozen, zodat hij gebruik kan maken van de services die toegankelijk zijn op de Site en die gereserveerd zijn voor ingeschreven gebruikers.

De gekozen gebruikersnaam komt overeen met een e-mailadres van de Gebruiker, zodat met hem/haar kan worden gecommuniceerd. De Gebruiker heeft de verplichting om de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde te waarborgen.

De ingeschreven Gebruiker ontvangt een e-mailbericht op het door hem of haar opgegeven adres, waarmee wordt bevestigd dat zijn of haar e-mail en inschrijving geldig zijn. Bij validatie of bij zijn eerste nieuwe verbinding met de service wordt de Gebruiker voor onbepaalde tijd op de Site ingeschreven.

De registratie houdt in dat de gebruiker Chronotruck de bevoegdheid geeft om de opgegeven informatie te gebruiken om de services die op het platform ter beschikking worden gesteld uit te voeren, in het bijzonder de correcte uitvoering van verzendaanvragen die door klanten worden gedaan aan vervoerders die op zoek zijn naar vracht. De methoden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens worden in detail beschreven in het artikel dat aan dit onderwerp is gewijd.

De gebruiker verbindt zich ertoe om al zijn persoonlijke gegevens regelmatig bij te werken. Hij kan alle noodzakelijke wijzigingen na identificatie aanbrengen in de verstrekte registratiegegevens als hij toegang heeft tot de services.

Hij of zij kan te allen tijde besluiten zijn of haar inschrijving te annuleren door een e-mail te sturen naar clients@chronotruck.com. De annulering wordt van kracht binnen een maximumtermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de genoemde e-mail, onder voorbehoud van het afsluiten van de lopende werkzaamheden met de gebruiker (in het bijzonder de eventuele betalingen voor diensten). De gebruikersnamen en persoonsgegevens worden dan uit de applicatie verwijderd en andere gegevens worden gearchiveerd in overeenstemming met het algemene beleid voor het verzamelen en verwerken van gegevens door Chronotruck in overeenstemming met de betreffende verwerkingen, zoals beschreven in het specifieke artikel over deze gebruiksvoorwaarden.

Art 6 - Verplichting van de Gebruikers

De Gebruiker verplicht zich met name tot:

 1. het opgeven van nauwkeurige gegevens bij de inschrijving op de Site. Indien de Gebruiker valse, onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt, heeft Chronotruck het recht om zijn account zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of definitief op te schorten en hem de toegang tot het geheel of een deel van de services te ontzeggen na het versturen van een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven.
 2. De authenticiteit en de volledigheid garanderen van de informatie die wordt uitgewisseld met de andere Gebruikers van de service en de firma Chronotruck, in het bijzonder voor elke aanvraag voor een dienst die door een klant wordt gedaan of de aanvaarding van deze aanvraag door een vervoerder. Deze informatie mag niet in strijd zijn met de wet of regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, discriminerende praktijken of misleidende reclame), mag de werking van de service op geen enkele wijze verstoren of de integriteit ervan schaden. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kan Chronotruck, na een ingebrekestelling zonder gevolg, de account van de Gebruiker tijdelijk of definitief opschorten en hem de toegang tot het geheel of een deel van de service weigeren.
 3. Regelmatig alle informatie updaten via het eigen ledengedeelte.
 4. Alle verplichtingen die op hem rusten krachtens het Algemene Verordening Gegevensbescherming nakomen en erop toezien dat zijn eventuele eigen onderaannemers deze verplichtingen nakomen met betrekking tot de informatie die hem door Chronotruck kan worden verstrekt, zoals beschreven in het artikel "Gegevensverzameling en -verwerking".

Bij niet-naleving van deze verplichtingen behoudt Chronotruck zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging een Gebruikersaccount tijdelijk of permanent te deactiveren om elke reden die door Chronotruck als legitiem wordt beschouwd.

Art 7 - Verplichtingen van de klant

De onderneming moet een intracommunautair BTW-nummer hebben en is verantwoordelijk voor de eventuele terugstorting van de BTW die zij al dan niet verlicht is te betalen, hetzij in Frankrijk, hetzij in het land van haar hoofdvestiging. Het bedrijf moet wettelijk zijn geregistreerd in het land van herkomst en moet zijn registratienummer op verzoek kunnen overleggen aan de griffie: SIRET en/of SIREN, of equivalent voor andere landen dan Frankrijk. In geval van eventuele vrijstelling van BTW wordt deze toch gefactureerd aan de expediteur en eventueel terugbetaald (in geval van een geschil of schadevergoeding) via Chronotruck en is de klant uitsluitend verantwoordelijk voor de eventuele terugbetaling hiervan aan de Staat, zonder dat de vervoerder die de dienst uitvoert of Chronotruck zich op enigerlei wijze in de problemen kunnen komen als de expediteur zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Vervoerder

A - Registratie en rechtshandelingen

De Vervoerder moet bij de DREAL van zijn hoofdvestiging geregistreerd zijn, zodat Chronotruck kan controleren of hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn beroep, namelijk en zonder beperking: beroepsbekwaamheid, financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid van de bedrijfsleider, vervoersvergunningen en vergunningen per geëxploiteerd voertuig. De vervoerder moet kunnen aantonen dat hij over de voor de uitoefening van zijn beroep vereiste wettelijke verzekering beschikt. Bovendien moet de Vervoerder bij het voor de eerste keer accepteren van een aanvraag op de site het volgende verstrekken:

 • zijn communautaire vergunning (voertuigen > 3,5t laadvermogen) en zijn binnenlandse vervoersvergunning (< 3,5t laadvermogen)
 • een uittreksel van de kamer van koophandel van minder dan 3 maanden oud
 • een bewijs van het verstrekken van sociale verklaringen die zijn afgegeven door de instantie voor sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor de inning van de sociale lasten (bijv. Urssaf) die minder dan zes maanden oud zijn
 • een bewijs van beroepsverzekering
 • een certificaat op erewoord van het regelmatig tewerkstellen van werknemers die zelf bevoegd zijn om op het Franse grondgebied een beroepsactiviteit uit te oefenen

Deze informatie moet bij elke update worden aangegeven. Al deze documenten moeten ook onmiddellijk op uitdrukkelijk verzoek van Chronotruck worden verstrekt. Indien vervoerder niet in staat is om, op uitdrukkelijk verzoek van Chronotruck, al deze informatie binnen 24 uur te verstrekken, kan de onmiddellijke uitsluiting van de door Chronotruck genoemde vervoerders rechtvaardigen. Het gebruik van de service omvat de geolocatie van de voertuigen van de vervoerder met behulp van de smartphones van de chauffeurs of een ander procédé dat door de Vervoerder wordt gebruikt en dat is aangesloten op het Chronotruck-platform. Indien hij dit nog niet heeft gedaan, verbindt de vervoerder zich ertoe een verklaring af te geven aan de Commission Nationale Informatique et Libertés, d.w.z de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit volgens de vereenvoudigde norm 51 betreffende de geolocatie van de voertuigen van de werknemers. Bovendien verbindt hij zich ertoe al zijn betrokken medewerkers te informeren over het gebruik van de afdeling Geolocatie van Chronotruck. Hij doet dit door aan elke betrokkene een geposte of persoonlijk afgeleverde memo te overhandigen. In deze memo worden de wijze van verwerking, het doel ervan, de personen aan wie de informatie moet worden toegezonden en de opslagperiode, alsmede het recht van toegang en rectificatie en het recht om op legitieme gronden bezwaar aan te tekenen, nader omschreven. De memo geeft ook aan dat het mogelijk is om de geolocatiefunctie uit te schakelen, met name als de smartphone die voor de geolocatie wordt gebruikt of een gelijkwaardig apparaat buiten werktijd wordt gebruikt. Chronotruck verstrekt de vervoerder een model van deze memo.

B - Dienstverleners Europees vervoer buiten Frankrijk

Voor Europese vervoerders buiten Frankrijk die zich bij Chronotruck willen inschrijven, zijn wettelijke verplichtingen vereist die gelijkwaardig zijn aan die voor Franse vervoerders gelden: vergunning beroepsuitoefening, CMR-verzekering, fiscale registratie en dit zonder beperking. Op dezelfde manier behoudt Chronotruck zich het recht voor om elke Europese vervoerder buiten Frankrijk die deze informatie niet binnen 24 uur verstrekt, uit te sluiten.

C - BTW-beheer

In geval van eventuele vrijstelling van BTW kan deze alsnog aan de vervoerder worden betaald of aan Chronotruck worden terugbetaald (in geval van geschil of schadevergoeding) en is de vervoerder als enige verantwoordelijk voor de terugbetaling ervan aan de Staat, zonder dat de andere partijen op enigerlei wijze in de problemen komen indien de vervoerder zijn verplichtingen niet nakomt.

D - Facturatie aan Chronotruck

Chronotruck, vrachtmakelaar, sluit een contract af met de vervoerder die de door de opdrachtgever op de website en op de mobiele applicatie Chronotruck gedeponeerde dienst heeft verkregen. De Vervoerder stelt zijn factuur op naam van Chronotruck volgens de prijs die via de service met Chronotruck is vastgesteld.

E - CO2-informatie

Overeenkomstig artikel 228 van de Franse wet van 12 juli 2010 inzake de nationaal verbintenissen voor het milieu, verplicht de Vervoerder zich ertoe om Chronotruck informatie te verstrekken over de tijdens de vervoersdienst verbruikte CO2. Chronotruck levert een minimale geschatte basis berekend voor een megaliner, beschikbaar in het eigen ledengedeelte van de Klant en op de factuur. Desalniettemin verbindt de Vervoerder zich ertoe Chronotruck te voorzien van nauwkeurige informatie, berekend op basis van het daadwerkelijk geselecteerde voertuig, met name indien de Klant hierom vraagt.

F - Onderaanneming

Chronotruck, vrachtmakelaar, bevordert de directe link tussen de klant en de vervoerder die de opdracht uitvoert, via haar website en applicaties. De vervoerder die het aanbod van een klant heeft aangenomen, ziet daarom af van elke uitsluiting van aansprakelijkheid in verband met een eventueel verhaal op een potentiële onderaannemer. Op dezelfde manier kan de beoordeling die hem door zijn opdrachtgever(s) wordt toegekend, niet worden betwist als gevolg van het gebruik van een potentiële onderaannemer. Het gebruik van een netwerk van vervoerders is toegestaan vanaf het moment dat de vervoerder die de dienst heeft aangenomen de klant op de hoogte stelt en alle in deze AGV vermelde verplichtingen ten aanzien van de klant blijft vervullen (met name wat betreft de rechtstreekse schadeloosstelling). Bij niet-nakoming van deze verplichting kan Chronotruck de betrokken vervoerder onmiddellijk uitsluiten.

Art 9 - Kwaliteit van de vervoerders en van de service als geheel

Chronotruck garandeert de vervoerders op geen enkele wijze een selectie door de Klanten. De Klant heeft evenmin de mogelijkheid om een bepaalde vervoerder te kiezen voor de levering van de goederen. Chronotruck garandeert de Klant niet dat de vervoerders op de site kunnen reageren. Gebruikers van de services handelen met volledige kennis van zaken en zijn aansprakelijk voor de diensten die via het platform worden geleverd en de mogelijke gevolgen daarvan. De kwaliteit van de diensten zal met name worden gecontroleerd door evaluaties en door de analyse van geschillen die de Klanten en Vervoerders worden verzocht te verklaren naar aanleiding van de uitvoering van de diensten conform artikel 12.

In het kader van de kwaliteitsbewaking van de door Chronotruck geleverde diensten kan het niet beslechten van een geschil tussen een klant en een vervoerder leiden tot uitsluiting van de vervoerder en/of de expediteur van de service, door een eenvoudige beslissing van de firma Chronotruck, zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing, wat door de gebruikers uitdrukkelijk wordt geaccepteerd. Evenzo kan de firma Chronotruck elke gebruiker uitsluiten die in strijd met deze gebruiksvoorwaarden handelt, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, omdat een dergelijk gedrag zou leiden of zou kunnen leiden tot een mogelijk geschil met de andere partij.

Art 10 - Financiële voorwaarden

Chronotruck factureert de opdrachtgever voor zijn vervoersdienst volgens een in artikel 11 beschreven tarief. Zij sluit vervolgens contracten met de vervoerder op het moment dat deze het aanbod van vervoersdienst aanneemt en wordt door deze gefactureerd volgens een ander tarief. De vervoerder heeft toegang tot de tarieven van de klant om verwarring over het bedrag van de dienst te voorkomen.

Art 11 - Tarieven van klanten

Er wordt een offerte opgesteld voor de klant op het Chronotruck-platform, zodra de gegevens en specificaties van zijn aanvraag door hem zijn ingevoerd. Zodra deze offerte is aanvaard, zijn de daarin vervatte prijsvoorstellen bindend voor de klant. Voorafgaand aan de aanvaarding door een vervoerder heeft de klant echter de mogelijkheid om zijn aanvraag kosteloos te annuleren.

Na aanvaarding door een vervoerder zijn de offertes bindend voor beide partijen, zowel voor de Klant als voor de Vervoerder, die zich ertoe verbinden de aanvraag uit te voeren. Elke annulering geeft aanleiding tot boetes die worden gefactureerd aan de partij die het initiatief heeft genomen en beschreven in artikel 14, wat door de partijen worden erkend en aanvaard. In dit verband moeten het volume, het gewicht, de afmetingen van de verschillende goederen en pakketten, de ophaal- en afleveradressen en alle bijbehorende opmerkingen, alsmede de mogelijke opties, vermeld in de geaccepteerde en gevalideerde offertes, gedurende de gehele looptijd van het contract worden gehandhaafd. Een tariefwijziging is van rechtswege van toepassing in geval van wijziging van een van de door de klant aanvaarde prijscomponenten, of in geval van een fout die het gevolg hiervan is, met inbegrip van en zonder beperking: onnauwkeurige afmetingen of gewicht, verkeerd of onjuist adres, onbekend contact, ongeschikte behandeling, niet voorziene en niet aangegeven toegankelijkheid voor de vrachtwagen, specifieke toegankelijkheid die niet is vermeld, of elke andere fout in de verklaring van de gevraagde service. In die zin wordt gespecificeerd dat de klant bij het invoeren van een vervoersaanvraag de mogelijkheid heeft om opmerkingen in te voeren met betrekking tot de specifieke kenmerken van de dienst waar hij om vraagt. De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen van het ontbreken of de ontoereikendheid van dergelijke opmerkingen. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe alle aansprakelijkheid op zich te nemen voor een gebrekkige conditionering, verpakking, markering of etikettering, alsook voor het niet naleven van de informatieplicht en het aangeven van de aard en de bijzonderheden van de goederen, bijvoorbeeld in het geval van gevaarlijke goederen. De prijs voor de vervoerder is all-in (met name tol, dieselbelasting, tunnels, bruggen, etc.): er kunnen geen extra kosten worden geaccepteerd na validatie van de offerte, afgezien van de nalatigheid die de klant tegengeworpen kan worden in de beschrijving van zijn zending. Op basis hiervan worden de tarieven door Chronotruck berekend volgens het zelf ontwikkelde prijsalgoritme afhankelijk van verschillende criteria, waaronder, maar niet beperkt tot: de geschatte rijtijd, de geschatte afhandelingstijd, de gemiddelde loonkosten in de beroepsgroep en de door de CNR (Comité National Routier) verstrekte kostprijsindicatoren, het volume en het gewicht van de te vervoeren goederen, de urgentie van de service. Deze tarieven zullen waarschijnlijk evalueren afhankelijk van de verschillende kostprijzen die van invloed zijn op de vervoersdiensten. Chronotruck garandeert dus alleen de prijs die bij de validatie van de order wordt meegedeeld en kan niet dezelfde prijs voor dezelfde dienst gedurende een bepaalde periode garanderen. Chronotruck is bereid om vervoerders tarieven te garanderen die ten minste gelijk zijn aan hun kostprijs. Wij wijzen erop dat verkoop met verlies in Frankrijk strikt verboden is. De opties worden toegepast op basis van de wensen van de klant en zijn ook onderhevig aan aanpassingen. De prijs van de opties wordt echter altijd weergegeven voorafgaand aan elke opdracht zodat de toepassing transparant blijft. De prijzen worden geacht te zijn aanvaard op het moment van de validatie van de aanvraag.

Art 12 - Geschillen / Voorbehouden

Alle geschillen die ontstaan tijdens een vervoersdienst, tijdens het laden en/of lossen of tijdens de dienst zelf, of ze nu betrekking hebben op de goederen of niet (vertraging, bereikbaarheid, enz.), moeten onderdeel zijn van een gemotiveerd "voorbehoud" dat op de leveringsbon (LB), de vrachtbrief of de CMR wordt vermeld. Deze voorbehouden moeten op de leveringsbon worden aangetekend (door een persoon die gemachtigd is om het geladen of geleverde bedrijf te vertegenwoordigen). Chronotruck biedt klanten en vervoerders een web- en telefoonplatform om geschillen met betrekking tot een dienst te beslechten. Indien één van de partijen daarom verzoekt, zal Chronotruck als commissionair tussen beide komen om het geschil te beslechten en de volledige vrijheid hebben om een advies uit te brengen volgens de geldende wetteksten en om de prijs van de dienst naar boven of naar beneden aan te passen, volgens de voorwaarden van artikel 11, en afhankelijk van het geval, al dan niet daar bovenop, volgens de sancties beschreven in artikel 14, wat de gebruikers erkennen en aanvaarden. Indien de verantwoordelijkheid van de klant door de vervoerder in twijfel wordt getrokken, moet deze het bewijs leveren met alle middelen die daarvoor nodig zijn: foto van de goederen met de toestand van de pallets, pakketten of verpakking, niet overeengekomen en niet gespecificeerde toegankelijkheid voor een vrachtwagen, onjuiste adressen, noodzakelijke niet vereist opties, enz. Alleen de verklaring van de chauffeur die de dienst heeft verricht, is niet ontvankelijk. *Wij wijzen er ook op dat alle voorbehouden, van welke aard dan ook, binnen 3 werkdagen na de dienst moeten worden bevestigd per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst ter attentie van Chronotruck of de vervoerder. Indien nodig wordt eraan herinnerd dat de woorden "onder voorbehoud van opening" geen rechtsgeldigheid hebben. Al deze stappen zijn verplicht voor de wettelijke verzekeringen van Chronotruck of de vervoerders. Het niet naleven van deze procedure kan ertoe leiden dat de verzekeraars de dekking van geschillen weigeren, zelfs als deze bewezen zijn. In dit verband en in dit geval kunnen noch de vervoerder noch Chronotruck aansprakelijk worden gesteld, indien de verschillende documenten die het wettelijke bewijs vormen van het geschil of van de voorbehouden ontbreken, onvolledig zijn of na de wettelijke termijnen worden verzonden. In het kader van de door Chronotruck aangeboden services, en in het bijzonder van haar tussenkomst in de de beslechting van geschillen, dient de klant verplicht een papieren kopie van de brief ter bevestiging van de voorbehouden aan Chronotruck te sturen, met de fotokopie van het ontvangstbewijs, alsook de relevante LB of CMR en elk ander onderdeel dat betrekking heeft op het geschil. Chronotruck kan elk van de partijen van het geschil ondervragen en hen om informatie of aanvullende details vragen. Na afloop van het onderzoek van het geschil heeft Chronotruck de volledige vrijheid om een advies uit te brengen in overeenstemming met de geldende wetteksten en om de prijs van de dienst aan te passen en om over te gaan tot de eventuele vergoeding op de door de partijen gecommuniceerde betaalmiddelen. De gebruikers erkennen dat de beslissing van Chronotruck voor hen bindend is en verbinden zich ertoe zich niet te verzetten tegen de eventuele vergoeding van hun betaalmiddelen.

Art 13 - Facturatie klanten en vervoerders

Klanten en vervoerders geven Chronotruck uitdrukkelijk toestemming om elke factuur in elektronisch formaat aan hen te verstrekken. De facturatie- en de betalingswijzen van de facturen worden op de site en op de aanvraag vermeld wanneer de offertes door de klanten en door de vervoerders worden aanvaard. In geen geval mag de klant de vervoerder rechtstreeks betalen zonder gebruik te maken van de betalingswijzen die hem door het platform ter beschikking worden gesteld. Alleen de betaling via het platform garandeert de partijen de mogelijkheid om voor, tijdens en na de dienst gebruik te maken van de services van Chronotruck. Chronotruck factureert de wettelijke inningskosten van € 40 excl. BTW per onbetaalde factuur.

Art 14 - Vergoedingen voor Klanten en Vervoerders

Wij wijzen erop dat elk geschil of elke inbreuk, uitsluitend het gevolg van een onnauwkeurigheid in de gegevens die de klant bij zijn vervoersaanvraag heeft verstrekt, bij besluit van Chronotruck aanleiding kan geven tot een tariefaanpassing zoals beschreven in artikel 11, hetgeen door de gebruikers wordt erkend en geaccepteerd. Voor de overige gevallen worden de volgende vergoedingen, waaronder de Chronotruck-commissie, berekend en aan de in gebreke zijnde partij berekend:

In geval van vertraging buiten een beperkend tijdvenster: er kan geen verhoging of sanctie worden geëist als de dienst binnen 24 uur na de geschatte levertijd wordt geleverd.

In geval van vertraging van een ophaal- of levertijd van 2 uur: minder dan 2 uur vertraging, geen boete; boven 2 uur, 10% van de leveringsprijs.

In het geval van een vertraging in een ophaal- of levertijd van 1 uur: minder dan 1 uur vertraging, geen boete; boven 1 uur, 10% van de prijs van de opdracht.

Bij een vertraging van 24 tot 48 uur met betrekking tot de leveringsdatum: boete van 25% van de gefactureerde prijs. Bij een vertraging van meer dan 48 uur met betrekking tot de leveringsdatum: boete van 50% van de gefactureerde prijs. In geval van een verschil in het te vervoeren gewicht: tot 10% hoger dan het door de klant opgegeven gewicht, geen boete; in geval van een overschrijding van meer dan 10%, prijsverhoging naar rato van de overschrijding, tot 100% van de aangegeven prijs. Wij wijzen erop dat in dit geval de verantwoordelijkheid van de klant ter discussie kan worden gesteld, indien de betrokken dienst ertoe leidt dat de vervoerder het toegestane laadvermogen van zijn voertuig overschrijdt. Een eventuele boete wordt in dit geval door de vervoerder doorberekend aan de klant, die deze accepteert. In geval van ontoegankelijkheid van het laadadres of onmogelijkheid om de goederen te laden door een gebrek aan informatie van de klant: de klant heeft de keuze: a) ofwel de zending te annuleren, in welk geval 50% van de aangegeven prijs verschuldigd zal zijn; b) ofwel de vervoerder en zijn voertuig te laten wachten om een noodoplossing te vinden en het laden toe te laten: in dit geval wordt een vast bedrag van € 55 excl. BTW per uur berekend met een maximum van € 600 excl. BTW per 24 uur. De vervoerder kan weigeren langer te wachten dan de oorspronkelijk geplande laadtijd, in welk geval de zending wordt geannuleerd met de door de klant verschuldigde boete zoals bepaald onder a).

In geval van ontoegankelijkheid van het leveringsadres of weigering van de levering door de ontvanger: heeft de klant de keuze:

 • a) of de goederen door de vervoerder te laten repatriëren naar het vertrekpunt, in welk geval de aangegeven prijs verschuldigd zal zijn, vermeerderd met 100% (opties inbegrepen), binnen de door de vervoerder gekozen repatriëringstermijn, waarbij deze termijn niet langer dan 72 uur mag zijn.

 • b) of de vervoerder en zijn voertuig te laten wachten om een noodoplossing te vinden: in dit geval wordt een vaste prijs van € 55 excl. BTW per uur berekend, met een maximum van € 600 excl. BTW per 24 uur. De vervoerder is echter niet verplicht om langer dan de oorspronkelijk geplande levertijd te wachten. In dat geval worden de extra uren die nodig zijn om een levering te reorganiseren gefactureerd tegen het vaste tarief van € 55 excl. BTW per uur.

In geval van vertegenwoordiging van de vervoerder omdat het niet mogelijk was om te laden of te leveren tijdens de eerste passage die niet heeft geleid tot annulering: € 55 excl. BTW voor een licht bedrijfsvoertuig, € 99 excl. BTW voor een vrachtwagen / megaliner, waaraan conventionele overnachtingskosten worden toegevoegd als de chauffeur tot de volgende dag geïmmobiliseerd was.

In geval van het laden of lossen van de goederen met als gevolg een stilstand van het voertuig van meer dan 1 uur: gaan de offertes van Chronotruck uit van een uur stilstand, elk bijkomend uur stilstand wordt gefactureerd aan de klant € 55 excl. BTW per uur. Elk begonnen uur is volledig verschuldigd.

In geval van annulering vóór het laden op initiatief van de klant of de vervoerder:

 • tot 6 werkuren voor het laden (werkuren zijn van 8 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds maandag tot en met vrijdag), € 24,90 excl. BTW
 • minder dan 6 werkuren voor het laden 35% van de aangegeven prijs met een minimum van € 24,90 excl. BTW

In geval van annulering na het laden en voor de levering: de aangegeven prijs is verschuldigd, waaraan wordt toegevoegd, indien het voertuig gegeolocaliseerd is met minder dan 50% van het reeds afgelegde traject: 50% van de aangegeven prijs, met meer dan 50 % van het afgelegde traject: 100% van de aangegeven prijs, die nodig is voor het retourneren van de goederen. In het algemeen geldt dat bij te late levering de verschuldigde vergoeding voor alle gerechtvaardigde schade niet hoger mag zijn dan het bedrag van de transportprijs (inclusief rechten, belastingen en diverse kosten) en dat directe, indirecte, materiële en immateriële schade zoals marktverlies, winst, kans, gederfd genot, productiestilstand, enz. is uitgesloten. Deze clausule is in alle gevallen zonder uitzondering van toepassing en valt automatisch onder het toepassingsgebied van de Algemene Standaardvervoersovereenkomst die is gepubliceerd door het Ministerie van Duurzame Ontwikkeling in Frankrijk of het Europese Conventie Goederenvervoer over de weg, als bijlage bij deze overeenkomst.

In het geval van meerdere laad- of afleveradressen die niet bij de zending zijn inbegrepen:

 • Er is bovendien een vast bedrag van € 35 excl. BTW verschuldigd voor elk laad- of afleveradres dat niet bij de zending is inbegrepen.
 • indien de afstand of reistijd met meer dan 10% wordt verlengd als gevolg van meerdere laad- of afhaalpunten, heeft de vervoerder recht op een pro rata-verhoging van het tarief voor de verlenging.

Art 15 - Aanvullende verzekering

Chronotruck heeft een "Tiers Chargeur” (Derde Lader) contract Vervoerde Goederen afgesloten via de makelaardij Filhet-Allard & Cie. Op verzoek kan Chronotruck de klant via dit contract een ad-valorem verzekering aanbieden om de waarde van de vervoerde goederen op het moment van de transportaanvraag te dekken. De vergoeding van Chronotruck op de aanvullende verzekering varieert per type product. De prijs van de ad valorem wordt altijd vooraf aangegeven. Geen enkele verzekering wordt door Chronotruck afgesloten zonder een op de computerprogramma's gevalideerde order die op elk verzoek van de klant wordt herhaald, met vermelding van de te dekken risico's en de te garanderen waarden.

Indien een dergelijke opdracht wordt gegeven, sluit de klant via Chronotruck een verzekering af bij een verzekeringsmaatschappij die op het moment van de dekking als solvabel bekend staat. Er mag geen enkele andere verzekering worden afgesloten in het kader van de dienst, behalve de verzekering die door de vervoerders die de dienst uitvoeren wordt afgesloten.

Onder deze voorwaarden kan Chronotruck in geen geval als verzekeraar worden beschouwd. De polisvoorwaarden worden op het moment van de aanvraag aan de klant meegedeeld en moeten door hem worden aanvaard. Een verzekeringsbewijs wordt, indien nodig, op verzoek afgegeven.

Art 16 - Toegankelijkheid en beschikbaarheid van de service

Chronotruck is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, behalve in geval van overmacht, technische en/of computer- en/of telecommunicatieproblemen en/of onderhoudsperiodes. De firma Chronotruck behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de Site permanent te onderbreken, op te schorten en/of te wijzigen, zonder recht op vergoeding voor de Gebruikers. De Gebruikers moeten een eigen internetverbinding hebben om toegang te hebben tot het platform, waarbij de kosten van de internetverbinding voor rekening van de Gebruikers komen. De Gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun internetverbinding betrouwbaar is en voorzien is van een goed werkende antivirusbescherming. Zij zijn verantwoordelijk voor het downloaden van alle documenten en bestanden die aan Gebruikers ter beschikking worden gesteld. Chronotruck staat niet garant voor de kwaliteit of het vermogen dat zij al dan niet virussen bevatten.

Art 17 - Gegevensverzameling en -verwerking

De gegevens die door de onderneming Chronotruck in het kader van de service worden verzameld, zijn onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking die onder nummer 1867209 bij de CNIL is geregistreerd en waarvoor de firma Chronotruck verantwoordelijk is. Het doel van deze verwerking is om klanten en vervoerders met elkaar in contact te brengen om de uitvoering van transportaanvragen te waarborgen. Om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, bewaart Chronotruck hun gegevens zolang hun account actief is en archiveert ze deze na beëindiging voor statistische doeleinden op een anonieme manier door middel van een onomkeerbaar transformatieproces. Chronotruck beëindigt de accounts van gebruikers die gedurende een periode van 36 maanden inactief zijn en archiveert hun gegevens.

Conform de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht om al zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en bezwaar te maken per e-mail aan clients@chronotruck.com met een bewijs van zijn identiteit. De firma verbindt zich ertoe om binnen een maximum van 7 werkdagen na ontvangst van de genoemde e-mail te antwoorden. De Gebruiker kan te allen tijde toegang hebben tot zijn gegevens of deze wijzigen via zijn ledengedeelte. Wij herinneren eraan dat Chronotruck handelt in een BtoB-kader en dat de verwerking ervan geenszins bedoeld is om de gegevens van haar gebruikers in een persoonlijke context te exploiteren. Zo kan een gebruiker die niet langer bij zijn bedrijf werkzaam is te allen tijde verzoeken om verwijdering van de aan Chronotruck toevertrouwde persoonlijke gegevens, met name zijn voornaam, achternaam en e-mail, vooral als deze laatste zijn identiteit onthult, steeds onder voorbehoud van het resultaat van de lopende werkzaamheden en de archiveringsverplichtingen van Chronotruck, met name met betrekking tot de boekhouding.

Doel van het gebruik van de door Chronotruck verzamelde gegevens en inhoud

De gebruikers worden geïnformeerd dat het verzamelen en verwerken van de door hen verstrekte gegevens en inhoud bedoeld is voor de goede uitvoering van aanvragen van zendingen die door klanten worden gedaan aan vervoerders die op zoek zijn naar vracht. Dit wordt gedaan op een wijze die in verhouding staat tot dat doel. Chronotruck gebruikt met name de identificatiegegevens van elke klant en elke vervoerder (naam, voornaam, gebruikersnaam, e-mailadres, btw-nummer, telefoonnummer, enz.), gegevens met betrekking tot de correcte uitvoering van een levering, met inbegrip van interne berichten, de geolocatie van de chauffeurs die van zijn services gebruik maken en alle andere gegevens die op het platform kunnen worden opgevraagd. Chronotruck kan ook gebruik maken van alle historische gegevens die een gebruiker wenst te verstrekken, zoals een transportschema, een budget of een verzendhistorie.

Hosting en ontvangers van de verzamelde gegevens en inhoud.

De servers en gegevens worden gehost in een fysiek beveiligd datacenter dat SOC 1 type 2 en ISO 27001 gecertificeerd is. Er wordt geen database-opslag uitgevoerd op interne servers (inclusief pc's) om massale diefstal van gevoelige gegevens (in geval van een inbraak in het kantoor) te voorkomen. De toegang tot deze servers wordt beperkt door SSH-sleutels die uitsluitend beschikbaar zijn voor medewerkers met de noodzakelijke bevoegdheden om verbinding te maken. De host van Chronotruck is PCI-DSS gecertificeerd en geen enkele overheids- of belastingdienst, overheids- of semi-overheidsinstantie of andere derde partij heeft er toegang toe.

De gegevens met betrekking tot een zending worden alleen gebruikt voor de eigen service van Chronotruck. Er worden geen gegevens doorverkocht: alle gegevens zijn bestemd voor intern gebruik, met als enig doel de dienstverlening uit te voeren en te verbeteren. Chronotruck kan voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten een beroep doen op onderaannemers, steeds in het kader van het hierboven beschreven gebruiksdoel. In het kader van een aanvraag voor een door een vervoerder geboekte zending worden de persoonsgegevens van de klant, zoals zijn voor- en achternaam (maar niet zijn e-mail) of telefoonnummer en alle persoonlijke informatie die hij eventueel in de opmerkingen met betrekking tot de aanvraag heeft gegeven, aan de vervoerder doorgegeven, zodat de zending naar behoren kan worden uitgevoerd. Omgekeerd worden de voornaam en de achternaam van de door de vervoerder toegewezen chauffeur aan de klant meegedeeld. De geolocatie van de chauffeur wordt gebruikt in combinatie met de identiteit van de chauffeur alleen bij het zoeken naar de beschikbaarheid van een chauffeur door Chronotruck en tijdens de opvolging van de aan hem toegewezen opdracht: in dit laatste geval is de klant, naast Chronotruck, de ontvanger van de gegevens met betrekking tot deze opvolging. De geolocatie van de chauffeur is ook beschikbaar voor de Vervoerder die hem op het Chronotruck-platform heeft ingeschreven, zolang de geolocatie door de chauffeur in de applicatie wordt geactiveerd. Chronotruck eist via deze AGV dat haar Gebruikers, vervoerders en klanten, de verwerking uitvoeren in overeenstemming met de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hen oplegt en houdt hiervoor een verwerkingssysteem bij.

Intern AVG-systeem

Om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen, wordt een gegevensverwerkingssysteem bijgehouden en regelmatig bijgewerkt. Met dit systeem kunnen de betrokken personen, de verwerkte gegevens, het doel van de verwerking, de mogelijke overdracht van de gegevens en de archiveringsduur worden geïdentificeerd. Het bevat een lijst van dienstverleners om te garanderen dat zij zich aan de regels houden. Een Data Protection Officer beheert al deze processen en de bijwerking ervan. De medewerkers van Chronotruck worden getraind en bewust gemaakt van deze verplichtingen.

Art 18 - Herroepingsrecht

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat, overeenkomstig artikel L. 121-20-4 van het Franse Consumentenwetboek, voor alle services die op de Site worden aangeboden en die betrekking hebben op vervoersdiensten, het herroepingsrecht zoals voorzien in de artikelen L. 121-20 e.v. van de Franse Consumentenwet inzake verkoop op afstand, niet van toepassing is.

Art 19 - Intellectueel eigendom

De Site, de toepassingen met betrekking tot Chronotruck en alle elementen die erin zijn opgenomen (informatie, gegevens, tekst, geluiden, beelden, tekeningen, grafieken, onderscheidende middelen, logo's, handelsmerken, ...) zijn het exclusieve eigendom van de firma Chronotruck. Al deze elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en als zodanig beschermd tegen elk gebruik dat niet door de wet is toegestaan. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie van de inhoud van de site en de toepassingen, via welke methode dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de firma Chronotruck, is verboden en zou een schending vormen (art. L.335-2 en volgende van het Franse Wetboek inzake Intellectueel Eigendom) die de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan doen gelden. Door zijn inschrijving te valideren, geeft de gebruiker Chronotruck toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken.

Art 20 - Beperking van de aansprakelijkheid

Chronotruck verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om het gebruik van de services van de Site en de Applicatie en de toegankelijkheid ervan veilig te stellen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van Chronotruck blijft gehandhaafd, deze niet verder mag gaan dan de terugbetaling van de bedragen die door een klant zijn betaald of aan een vervoerder zijn overgemaakt voor de diensten die binnen de limiet van de laatste maand en met betrekking tot de geleden schade, zijn verricht.

De firma Chronotruck kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade die in verband met de service is opgelopen, in het bijzonder winstderving, elk technisch probleem of opschorting van de service.

De firma Chronotruck wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die door haar partner content-aanbieders wordt verstrekt. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor de informatie die op de Site wordt verstrekt.

De firma Chronotruck heeft geen controle over de aard of de kenmerken van de gegevens die door het servercentrum worden doorgegeven. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele defecten die op de services die via het internet toegankelijk zijn, aanwezig kunnen zijn. Het is aan de Gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn gegevens en software te beschermen tegen inbraak, computervirussen of mogelijke omzeiling door derden, met behulp van of vanaf de service. De firma Chronotruck wijst alle verantwoordelijkheid af voor de compatibiliteit, betrouwbaarheid en werking van andere dan de door haarzelf ontwikkelde software. De firma Chronotruck kan niet voor alle gevallen van wijziging van de situatie van de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker de informatie over de wijziging van zijn situatie vóór het optreden van de wijziging niet aan Chronotruck heeft doorgegeven.

De vervoerder, die de dienst uitvoert, is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de dienst. Tot slot kan Chronotruck niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht en in geval van opschorting van de service, met name in geval van onderbreking van het netwerk, storing van de ontvangstapparatuur of van de lijn van de Gebruiker.

Art 21 - Wetgeving

Elk geschil waartoe het gebruik van de service van Chronotruck aanleiding kan geven, valt onder het Franse recht en de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Parijs, zelfs in het geval van meerdere verweerders of derden, voor snelrechtprocedures, bewarende procedures, kortgedingprocedures of via een verzoekschrift.


Bijlage:

standaardcontract voor openbaar vervoer van goederen over de weg waarvoor geen specifiek standaardcontract bestaat

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034330431&dateTexte=&categorieLien=id#JORFSCTA000034330443